കാ കാ കാഗെ

Picture

കാഗെയൊന്തു ഹാരിതു
മരതമേലെ കുളിതിതു
ഹുല്ലു കഡി തന്തിതു
ഗൂഡൊനൊന്തു കെട്ടിതു

മുട്ടകളെന്നു ഇട്ടിതു
കാവനതകെ കൊട്ടിതു
മൊട്ടെയൊടതു ഹോയിതു
മറിയു ഹൊറകെ ബന്തിതു

മറികെ ഗുട്ടു നീട്ടിതു
ഹാരലികെ കലിസിതു
റെക്കെ ബിച്ചി ഹാരിതു
കാ കാ കൂകിതു